Tretiaci s certifikátom z nemeckého jazyka

Tretiaci s certifikátom z nemeckého jazyka
Nadaní žiaci tretieho ročníka základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove ukončili druhý rok jazykového vzdelávania v druhom cudzom jazyku. K vzdelávaniu v anglickom jazyku im už v minulom školskom roku pribudol druhý cudzí jazyk – nemčina. Druhý rok štúdia ukončili žiaci projektom „Deutsch macht mir Spaß“ (Nemčina ma baví) a jazykovým certifikátom z nemeckého jazyka.
„Čím skôr, tým lepšie“, to platí (aj) pri výučbe cudzieho jazyka. Deti sa učia rýchlejšie, prirodzenejšie a slovnú zásobu a gramatické javy si osvojujú intuitívne. Štúdium cudzích jazykov navyše zlepšuje komunikačné zručnosti a sociálnu interakciu v kolektíve. Druhý cudzí jazyk sa deti učia zážitkovou formou po skončení „školského vyučovania“. Oporou na ceste k nemeckému jazyku im je skúsená lektorka Mgr. Martina Šebeňová z jazykovej školy MTM v Prešove.
Koncoročný projekt Nemčina nás baví predstavoval prehľad preberaného učiva v obrázkovej forme. Každý obrázok predstavoval jednu kapitolu a slovnú zásobu. Ku každému obrázku sa viaže pieseň alebo riekanka, ktoré sa žiaci naučili v priebehu školského roka. Keďže rody podstatných mien v nemčine a slovenčine nie sú totožné, pre ich lepšie zapamätanie využili žiaci farebné rozlíšenie (modrá – mužský rod, červená – ženský rod, zelená – stredný rod). Spomedzi preberaných tém si žiaci precvičili Meine Familie (moja rodina), Hallo... Tschüs (pozdravy), Zahlen (číslovky), Ich möchte … (chcel by som ... – slovesá: hrať sa, spievať, čítať, kresliť a pod.), Schulsachen (školské pomôcky), Wir spielen ... (hráme sa ... – hry: karty, domino, schovávačka, slepá baba a pod.), Farben (farby), Schule (škola – zariadenie a nábytok), Das bin ich (to som ja – časti tela).
Po úspešnom projektovom opakovaní sa žiaci dočkali uznania, a to vo forme jazykového certifikátu. V poradí druhý certifikát, ktorý žiaci získali svedčí o opodstatnenosti jazykového vzdelávania v cudzom jazyku. Konverzácia v cudzom jazyku na základe cvičení a hier s nadväznosťou na už získané vedomosti sa vydarila.
Mgr. Ľuboš Lukáč


Zverejnené: 12.7.2016

skolskyurad.presov.vadium.sk